Report problem2019-03-21T09:00:01+01:00

Report problem

Send an form and get professional help quickly and without problems

Typ zgłoszenia
Dodaj kolejny sprzęt
Numer sprzętu
Opis
Partner
Email kontaktowy
Adres do odesłania sprzętu


Uzupełnij wszystkie dane
Wyślij zgłoszenie
Zgłoszenie zostało przyjęte.
E-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia został wysłany na podany adres. W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt serwis[at]eveo.pl
Wyślij nowe zgłoszenie
Request type
Add another equipment
Equipment number
Description
Partner
Contact Email
Adress for sending back the equipment


Fill all data
Send request
Request has been sent.
An email confirming the receipt of the request has been sent to the address provided. In the absence of messages, please contact us serwis[at]eveo.pl
Submit request again